สมัครออนไลน์

* รายได้รวมต่อเดือน ( เงินเดือน , ค่าครองชีพ , ค่าวิชาชีพ , ค่าตำแหน่ง )

* มีประวัติการชำระเงินที่ดี กับ สถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 7.00% ต่อปี*

 

วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท*

 

ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี*

 

 

 

 

คุณสมบัติผู้กู้ และ/หรือผู้กู้ร่วม

 
 • อายุ 20-65 ปี
 • เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ/อาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมตามกฏหมาย

 

เอกสารประกอบการสมัคร พนักงานประจำ

 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดิน และบ้าน/อาคารชุด)

 

อาชีพอิสระ

 

หมายเหตุ *ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องทราบล่วงหน้า

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ (50ทวิ) เอกสารการชำระภาษีอื่นๆ ย้อนหลัง 12 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน และ/หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้ (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดิน และบ้าน/อาคารชุด)
 •  
 •  
 •  
 

 

บริหารการตลาดโดย

52/1 ซอย ลาดพร้าว 83 (จิตต์อารีย์)

คลองเจ้าคุณสิงห์ วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-539-0995-6

พบกับเราได้ใน Facebook